>
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ing. Jaroslav Lorenc IČO: 41342992, DIČ: CZ6512070521 místem podnikání Křížová 17,405 02 Děčín 1(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího s kupujícími (dále jen „kupující“), a to jako jak fyzických osob, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), tak podnikajících fyzických osob a obchodních korporací (dále jen „podnikatel“). Má se za to, že uvede-li kupující při objednávce zboží své identifikační číslo, jedná v rámci své podnikatelské činnosti a je pro účely uzavření kupní smlouvy považován za podnikatele.

 1.2. Internetový obchod prodávajícího, jehož prostřednictvím je kupní smlouva uzavírána, je provozován prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lorenc.design  (dále jen „webová stránka“).  K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází prostřednictvím webového rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní internetového obchodu“).

 1.3.  Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu uzavírána. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a v českém jazyce jsou rovněž sepsány obchodní podmínky.

 1.4. V kupní smlouvě mohou kupující a prodávající sjednat ustanovení odchylná od těch, která jsou obsažena v těchto obchodních podmínkách. Taková odchylná ustanovení mají vždy přednost před zněním obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 1.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bytový interiér Lorencovi, Křížová 17, 405 02 Děčín 1, adresa elektronické pošty je shop@lorenc.design, telefon je +420 603 180 482  (dále jen „kontaktní údaje prodávajícího“).

 2. Prodávané zboží 

2.1. Prodávající nabízí prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu k prodeji zboží, které je výrazně individuálně uzpůsobené svým zpracováním a vzhledem dle konkrétní objednávky klienta (dále jen „zboží“). Není-li u jednotlivých druhů zboží nabízených prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu uvedeno jinak, jedná se o zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

2.2.  Ve webovém rozhraní internetového obchodu si kupující volí v konfigurátoru pro individualizaci zboží jednotlivé parametry dle druhu a charakteru zboží. Zejména si takto volí druh zboží, velikost zboží, barvu zboží, individuálně určený obrázek umístěný na zboží, místo umístění obrázku na zboží, text umístěný na zboží, barvu a font textu umístěného na zboží. Některé druhy zboží v závislosti na svém charakteru nemusí obsahovat všechny výše uvedené možnosti individualizace zboží, či naopak mohou umožňovat i další formy individualizace zboží.

2.3. Na webovém rozhraní internetového obchodu jsou vyobrazeny vzorky individualizovaného zboží (dále jen „vzorky“). Vzorky vyobrazené na webovém rozhraní internetového obchodu mohou být v některých případech s ohledem na jejich technologické zpracování vzhledově odlišné od zboží, které bude zhotoveno na základě konkrétní objednávky kupujícího. Upozornění na tuto skutečnost je vždy uvedeno na webovém rozhraní internetového obchodu u příslušného druhu zboží.

2.4. U některých druhů zboží se může kvalita zboží odvíjet od kvality obrázků nebo jiných grafických prvků poskytnutých kupujícím prodávajícímu za účelem individualizace zboží na dle konkrétních požadavků kupujícího. U jednotlivých druhů zboží proto prodávající specifikuje, v jaké kvalitě musí být obrázky nebo jiné grafické prvky poskytnuty. Kupující bere na vědomí, že v případě, že poskytne prodávajícímu obrázky nebo jiné grafické prvky v horší kvalitě, než-li je nejnižší možná deklarovaná ve webovém rozhraní internetového obchodu, nepřebírá prodávající odpovědnost za výslednou kvalitu zboží.

2.5.  Zboží je v každém konkrétním případě Prodávajícím upravováno dle konkrétních požadavků Kupujícího, a to včetně umístění obrázku, fotky či jiného podobného grafického prvku dle konkrétního požadavku Kupujícího. Kupující může prostřednictvím objednávky na Prodávajícím žádat, aby na zboží umístil jakékoliv autorské dílo, pouze v případě, že Kupující je oprávněn s tímto autorským dílem nakládat tak, aby bylo umístěno na zboží. Prodávající není podle této smlouvy povinen prověřovat, zda je Kupující oprávněným uživatelem autorského díla a dle této smlouvy se má za to, že žádá-li Kupující o umístění autorského díla na zboží, má se dle této smlouvy za to, že je jeho oprávněným uživatelem. 

2.6. Vzhledem k výrobě zboží dle individuálních požadavků kupujícího specifikovaných v objednávce nelze volbu individuálních požadavků na zboží po odeslání objednávky měnit. Změna objednávky je možná pouze na základě individuální dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, a to prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího shop@lorenc.design. Změna objednávky musí být v takovém případě ze strany Prodávajícího výslovně potvrzena, jinak není pro Prodávajícího závazná. 

2.7. Pokud si kupující prostřednictvím webovém rozhraní internetového obchodu objedná záclonu, látku, výrobek, zboží,.. nenese prodávající odpovědnost za výsledný estetický dojem. Provedení korektury umístění obrázku nebo jiného grafického prvku prodávajícím před výrobou zboží je možné za příplatek ke kupní ceně. 

2.8. Prodávající není odpovědný za poškození zboží, které vznikne v důsledku nesprávné údržby zboží. 

3. Uživatelský účet 

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávku zboží rovněž bez registrace uživatelského účtu přímo z webového rozhraní obchodu. 

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Je-li rozpor v údajích uvedených v uživatelském účtu a v údajích zadaných při objednávání zboží, má se za to, že správné a aktuální jsou údaje zadané při objednávce zboží.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 30 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Požádá-li o to kupující prodávajícího, prodávající zruší uživatelský účet rovněž na základě této žádosti kupujícího. Před zrušením uživatelského účtu na žádost kupujícího je prodávající oprávněn ověřit si vůli kupujícího zrušit uživatelský účet na kontaktech dle bodu 3.2. těchto obchodních podmínek. 

4. Uzavření kupní smlouvy 

4.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Ve webovém rozhraní internetového obchodu kupující specifikuje v konfigurátoru zboží své individuální požadavky na zboží v rozsahu, ve kterém to konfigurátor zboží umožňuje. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

4.4. Po individuální konfiguraci zboží dle bodu 2.2. těchto obchodních podmínek kupující „vloží“ takto individualizované zboží do elektronického nákupního košíku, který se nachází ve webovém rozhraní internetového obchodu.

4.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
 • náklady na balné,
 • údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a pro zaslání zboží (zejm. jméno a příjmení/firma kupujícího, identifikační číslo, adresu bydliště nebo sídla kupujícího, adresu pro doručení zboží, telefonní číslo kupujícího, elektronickou adresu kupujícího),
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 4.6.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 5. Ceny a platební podmínky

 5.1. U všech druhů zboží jsou uvedeny konečné ceny, včetně DPH.

 5.2. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zjevně zveřejněnou omylem. O takové skutečnosti prodávající bezodkladně informuje kupujícího.

5.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího při převzetí zboží na adresách:

Bytový interiér Lorencovi, Křížová 17, 45 02 Děčín 1

Bytový interiér Lorencovi, Londýnská 1, 400 01 Ústí nad Labem 

Bytový interiér Lorencovi, Masarykova 56, 415 01 Teplice

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č 43-9968520287/0100, vedený u společnosti

Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“).

 5.4. V případě, že kupující převezme zboží jinak, než-li osobně v provozovně prodávajícího, může prodávající účtovat rovněž balné, a to ve výši minimálně 20,- Kč.

5.5. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly. Není-li přitom prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně a nelze je vzájemně kombinovat.

5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

5.7. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu žádnou formu kompenzace za nevyužitý dárkový poukaz nebo slevový kód.

5.8. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

5.9. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo případně podmínkami využití dárkového poukazu nebo slevového kódu uvedenými v souvislosti s vydáním tohoto dárkového průkazu nebo slevového kódu, má prodávající právo odmítnout takto uplatněný slevový kód nebo dárkový poukaz.

 6. Doručování

 6.1. Zboží objednané prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu může kupující převzít následujícími způsoby:

 • osobně v provozovnách prodávajícího na adresách:

Bytový interiér Lorencovi, Křížová 17, 45 02 Děčín 1

Bytový interiér Lorencovi, Londýnská 1, 400 01 Ústí nad Labem 

Bytový interiér Lorencovi, Masarykova 56, 415 01 Teplice

 • prostřednictvím PPL za podmínek PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, 

se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany (dále jen „PPL“) za podmínek stanovených společností PPL v jejích obchodních podmínkách, které naleznete zde.

6.2. Aktuální cena za doručení objednávky je vždy uvedena na webovém rozhraní internetového obchodu u jednotlivých druhů způsobů převzetí zboží.

6.3. Zboží je prodávajícím předáno k expedici prostřednictvím PPL nejpozději do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Po dohodě s prodávajícím však může kupující samostatným ujednáním v kupní smlouvě s prodávajícím sjednat, aby bylo zboží expedováno k přepravě PPL dříve nebo později než v této lhůtě. Od okamžiku expedice je zboží prostřednictvím PPL doručeno obvykle do 24 hodin.

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od přepravce.

6.7. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

6.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9. V případě, že nedojde k převzetí zboží kupujícím na adrese, kterou uvedl jako adresu pro dodání zboží v objednávce, v důsledku čehož dojde k vrácení zboží dopravcem prodávajícímu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku nepřevzetí objednaného zboží vznikla.

6.10. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.  Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1828 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne doručení zboží. Toto právo však nenáleží kupujícímu, pokud je zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7.2. Podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nenáleží.

7.3. Zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu je není-li u zboží uvedeno jinak, zbožím upraveným podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu ve smyslu ustl. § 1837 písm. d) občanského zákoníku a spotřebitel tedy nemá právo od smlouvy odstoupit.

7.4. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 7.1. těchto obchodních podmínek, je povinen do 14 dnů ode dne, kdy od kupní smlouvy odstoupil, vrátit zboží prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.5. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 7.1. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující prodávajícímu zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží kupujícímu nedodat do doby, než bude zboží kupujícímu doručeno, a to zejména z následujících důvodů:

 • jestliže prodávající nemá na skladu materiál nezbytný pro jeho výrobu nebo úpravu dle individuální objednávky kupujícího,
 • jestliže objednávka kupujícího není kompletní (zejm. pokud kupující uvedl neúplné údaje nezbytné pro doručení zboží),
 • jestliže kupující prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu individualizoval objednávané zboží tak, že by na zboží mělo obsahovat vyobrazení, grafické znaky, texty nebo jiné prvky, které by odkazovaly na činnost hnutí směřujících k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, pokud by taková hnutí podporovaly nebo pokud by takové jednání bylo možno spatřovat přímo v grafických vyobrazeních nebo textech, které dle objednávky kupující žádal na zboží vyobrazit.
 • Jestliže kupující prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu individualizoval objednávané zboží tak, že by na zboží mělo obsahovat vyobrazení, grafické znaky, texty nebo jiné prvky, jejichž vyobrazení nebo obsah mají charakter schvalování trestného činu, podněcování k trestnému činu, negace lidských práv a svobod.
 • Jestliže kupující prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu individualizoval objednávané zboží tak, že by na zboží mělo obsahovat vyobrazení, grafické znaky, texty nebo jiné prvky, které je možno považovat za pornografii jakéhokoliv charakteru nebo vyobrazení a texty, které jsou neslušné.
 • Jestliže kupující uplatní dárkový poukaz nebo slevový kód v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo pravidly vydanými v souvislosti s vystavením tohoto slevového kódu nebo dárkového poukazu.

 7.7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn odeslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 8. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu je-li spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze s výhradou upozornění na odlišnost vzorku a zboží dle bodu 2.3. těchto obchodních podmínek,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

8.3. Ustanovení uvedená v bodě 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění může spotřebitel uplatnit u prodávajícího na e-mailu shop@lorenc.design nebo na adrese jeho provozovny Bytový interiér Lorencovi, Křížová 17, 405 02, Děčín 1. Podnikatel práva z vadného plnění může uplatnit výhradně na e-mailové adrese shop@lorenc.design. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady dle bodu 8.6. těchto smluvních podmínek.

8.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen přiložit k reklamaci fotografie reklamovaného zboží a v případě potřeby ověření vad ze strany prodávajícího prodávajícímu reklamované zboží zaslat. Prodávající má dle těchto smluvních podmínek povinnost uhradit kupujícímu poštovné za zaslání reklamovaného zboží pouze tehdy, jestliže kupující reklamované zboží zaslal prodávajícímu na výslovnou žádost prodávajícího.

8.7. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

8.8.  Je-li vada uplatněná spotřebitelem odstranitelná, má spotřebitel právo na odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může spotřebitel požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.9. V případě odstranitelné vady má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel nemůže pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opakovaný výskyt vady po opravě se jedná, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

8.10. Trpí-li zboží neodstranitelnou vadou, která brání řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo požadovat výměnu zboží, odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.12. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.13. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví spotřebitel potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis prodávajícího nebo jím pověřeného pracovníka.

8.14. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

8.15. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

8.16. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné ve výši 20,- Kč/den či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Právo na zaplacení skladného dle předchozí věty vzniká Prodávajícímu rovněž v případě, kdy si Kupující nepřevezme objednané zboží, které mu bylo zasláno dle této smlouvy, a které bylo jako nevyzvednuté Prodávajícímu. Na tento postup musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.17. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Správcem osobních údajů je prodávající.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. 

9.3. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu. 

9.4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Prodávající oznamuje tímto kupujícímu podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím stranám:

 • PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany,
 • Gramind Printservice s.r.o., IČ: 08282391, místem podnikání Maršovská 1522/10, 415 10 Teplice – Trnovany 

9.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

 10.  Spotřebitelské spory

10.10. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy shop@lorenc.design.

11. Závěrečná ujednání 

11.10. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.11. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn jakkoliv zasahovat do obsahu webových stránek a internetového obchodu.

11.12. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.13. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.14. Prodávající je oprávněn měnit jednostranně obsah smluvních podmínek. Pro uzavření kupní smlouvy rozhodné smluvní podmínky, které jsou v okamžiku uzavření kupní smlouvy aktuálně účinné a zveřejněné na webovém rozhraní internetového obchodu a s jejichž obsahem dal při uzavření kupní smlouvy Kupující souhlas.

11.15. V případě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a podnikatelem jako kupujícím smluvní strany této kupní smlouvy sjednávají, že příslušným pro rozhodování všech sporů vzniklých z tohoto smluvního vztahu je Okresní soud v Teplicích.

11.16. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 14.ledna 2021

Naše výhody

3 prodejny 2 showroomy k vašim službám
Interiérový design Interiérový design je naše vášeň
5 kamenných prodejen Kvalita na předním místě